Chào mừng các bạn

Giới thiệu

Truyền thống xây dựng và trưởng thành

       Trường tiÓu häc Yªn MËt tiÒn th©n là Trường cp I+II x· Kim Yªn, sau khi t¸ch thµnh x· Kh¸nh Hång (huyÖn Yªn Kh¸nh) vµ x· Yªn MËt ( huyÖn Kim S¬n) năm 1992, trường tiÓu häc Yªn MËt ®­îc thµnh lËp.

Tri qua 20 năm x©y dùng và trưởng thành, ®· cã bao thế h thy c« - nhng “K sư t©m hn” - vi lßng say mª ngh nghip, ý thc tr¸ch nhim cao, bng t©m huyết ca m×nh ®· tÝch cc , ®ãng gãp c«ng søc ®Ó x©y dùng nhà trường thành đơn v cã nhiÒu thµnh tÝch và truyn thng v vang trong s nghip “trng người”. Nhiu thy gi¸o, c« gi¸o ®· vinh dựđược đứng trong hàng ngũ ca Đảng CSVN, đạt c¸c danh hiu CSTĐ, GVG, c¸n bé qu¶n lý giái c¸c cÊp.

Ban giám hiệu

Đội ngũ thày cô giáo

Tin mới